Giriş Yapın

Türkiye Derste'nin ayrıcalıklı dünyasında Toplam Başarıya ulaşmak için tıklayın.

KVKK Aydınlatma Metni

 1. Ana Sayfa
 2. KVKK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Beyan, Türkiye Derste’nin (Bundan böyle “www.turkiyederste.com” olarak anılacaktır.) kişisel verilere atfettiği, verdiği önem uyarınca; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, kullanıcılarımızın, eğitmenlerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin (kısaca “veri ilgili kişisi”) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konularında Şirketimizin yaklaşımını ortaya koymak ve bu doğrultuda veri ilgili kişisini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni (“Metin”) kapsamına dahil olan veriler kişisel ilgili kişinin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Aydınlatma metninin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Aydınlatma metninin yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir. Aydınlatma metni Şirketimizin internet sitesinde “www.turkiyederste.com” yayımlanır ve kişisel veri ilgili kişisinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 1. Kişisel Verilere İlişkin İlkeler
  1.  
   1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK 4. maddesine uygun olarak,

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,

Amaçla bağlantılı,

Sınırlı ve ölçülü bir biçimde,

Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmek suretiyle,

KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir.

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVKK 10. Maddesine uygun olarak söz konusu kişisel verilerin elde edilmesi sırasında;

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve

Kişisel ilgili kişinin sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirme yaparak aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Hukuki Sebepler

Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan amaçlar dahilinde kişisel veriler işlenmektedir;

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

Kişisel verilerin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,

Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya veri ilgili kişisinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

Veri ilgili kişisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

Veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel ilgili kişinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.

KVKK’nın 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel kimlik, cinsel tercih, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

Kişisel ilgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel ilgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen veri işleme şartlarının bulunmaması halinde ise Şirketimiz tarafından veri işlenmesi için ilgili kişinden açık rıza alınmaktadır.

 1.  
  1.  
   1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz işbu Metnin 2.b bölümünde belirtilen amaçlar dahilinde yine aynı bölümde belirtilen kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde aktarabilecektir;

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak; eğitmenlere, öğrencilere, hizmet sağlayıcılarına, yükleniciler ve acentelere, iş ortaklarına, analiz ve reklam firmalarına ve diğer hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
 • Analiz ve veri zenginleştirme kanallarımızla, promosyonlar ve anketler yapmamıza aracı olan şirketler ile kurumsal yapının gerektirdiği yasal yükümlülükler ve güvenlik tedbirleri kapsamında aktarılabilir.
 • Yine Kanunun 9. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi ve operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi çerçevesinde kayıt altına alınan online eğitimler dahil kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilecektir.
 1.  
  1.  
   1. Kişisel Veri Toplamanın Amacı

Kişisel verileriniz yukarıda bildirilen amaçlara uygun olarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; çerezler, web işaretçileri, analiz hizmetleri, reklam sağlayıcılar çalışanlarımız ve temsilciliklerimiz aracılığıyla veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden, şirketimizin “info” uzantılı e-posta adresine gönderilen e-postalar üzerinden, ticari faaliyetlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (2.i ) ve (2.ii ) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen şartlar kapsamında, Şirketimiz tarafından hizmetlerinin sunulması ve yerel mevzuata gereği, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yönetilmesi; talep, şikayet ve isteklerinizin toplanıp en hızlı şekilde yanıt verilerek işlemlerinizin tamamlanabilmesi,

www.turkiyederste.com sözleşmelerinizdeki değişiklikler, güncellemeler için sizinle iletişime geçilebilmesi, kurs geçmişiniz, yeni hizmetlerimiz, kazandığınız ödüller, promosyonlar ve bültenler hakkında bilgi verilebilmesi,

Hesap tercihlerinizin yönetilmesi, sorun giderme, sistemi güvenli hale getirme, dolandırıcılık ve suistimali önleme dahil olmak üzere alınan hizmetlerin teknik iyileştirilmelerinin yapılması,

Hizmetlerimizin kişisel beğeni ve zevklerinize göre özelleştirilmesi ve müşteri odaklı çözümler sunabilmek için verilerinizin analiz edilmesi, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, özelleştirilmesi ve gerekli durumlarda üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla verilerinizin karıştırılması,

Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik operasyonlar, hesap tercihlerinize yönelik operasyonlar Şirkete ait online portalların güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/kullanıcı/eğitmen (yetkili veya çalışanlar veya ortakları) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize ve kullanıcılarımıza önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar,

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi olarak sıralanabilmektedir.

Şirketimiz tarafından işbu Metin kapsamında işlenen kişisel veriler ve verisi işlenen veri ilgili kişisi kategorik olarak sınıflandırılarak aşağıda belirtilmiştir.

3.i. İlgili Kişi Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler;

www.turkiyederste.com Kullanıcıları;

Ad Soyad, e-posta, adres,

www.turkiyederste.com kullanıcı adı ve şifresi,

Kayıt; Facebook veya 3. Taraf platform vasıtasıyla yapılmışsa; ad soyad, profil fotoğraf, hesap kimlik numarası,

Öğrenci; Ad soyad, e-posta, telefon numarası, posta kodu, fatura ve kredi kartı bilgileri, online eğitim video ders kayıtları (online özel ders verilebilmesi ve web sitemizden alış-veriş yapabilmesi için),

Eğitmen; Ad soyad, e-posta, telefon numarası, doğum yeri ve tarihi, banka hesap bilgileri, özgeçmiş, okul diploma bilgileri, adres, T.C Kimlik bilgisi, sosyal medya hesap bilgileri, profil fotosu, online eğitim video ders kayıtları (online özel veren eğitmenin yeterli yetkinliğe sahip olması, online özel dersten elde edilen gelirin eğitmene verilebilmesi için banka bilgileri),

Web Sitesi Ziyaretçileri; İletişim bilgileri (IP ve e-mail adresi gibi), sistem verileri (Cihaz türü, işletim sistemi ve sürümü vb.), kullanım verileri (Erişilen kurslar, kurslara ayrılan süre vb.), yaklaşık coğrafi konum (Misafir ziyaretçiye ilgili olduğu alanda bilgilendirilme yapılabilmesi için),

 1. Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. Maddesi ile ise kişisel ilgili kişinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Şirketimiz bu kapsamda, kişisel ilgili kişinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup; işbu Beyan ile Şirketimiz söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanılacağı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili ilgili kişine bilgi vermektedir.

 1. Kişisel veri ilgili kişisi aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri ilgili kişisi bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. KVKK 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri ilgili kişisi zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç kişisel veri ilgili kişisi bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

Kişisel ilgili kişi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel veri ilgili kişisi yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak başvuru formunda belirtilen yollarla Şirketimize iletebileceklerdir. Kişisel ilgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel ilgili kişinin başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

Kişisel ilgili kişi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

İlgili kişinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması.

Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.

Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

İlgili kişi KVKK 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

4. Kişisel Verilerin Güvenliği

 1. Güvenlik Önlemleri

Şirketimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz tarafından alınan tedbir ve kontrollere aşağıda yer verilmiştir,

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ilkelere ve ilgili mevzuata uygun sistemleri kurma ve işletme konusunda bilgili personel istihdamı veya bu alanda uzman kurumlardan hizmet alımı,

Personelin kişisel verilerle ilgili bilgilendirilmesinin sağlanması için eğitimlerin verilmesi, personel sözleşmelerinde kişisel verilerin korunması mevzuatına ve Şirket uygulama kurallarına uyum ile ilgili hükümlere yer verilmesi

Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlayan mevzuata uygun yedekleme programlarının kullanılması,

Kişisel veri işleme süreçlerini kapsayan bir hizmetin dış kaynak olarak temin edilmesi durumunda, dış kaynak firmalarla yapılan sözleşmelerde kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmesi,

Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde yer alan kişisel veri işleme süreçlerinin KVKK ile düzenlenen veri işleme şartları kapsamında değerlendirilmesi, söz konusu süreçlerin KVKK hükümlerine uygun bir şekilde sürdürülmesi için gerekli teknik ve organizasyonel önlemlerin alınması,

Tedbir ve kontrolleri de içerecek şekilde kişisel veri işleme süreçlerinin ve uyumluluk yapısının yönetilmesine ilişkin uygulama kurallarının belirlenmesi ve bu kuralların uygulanması

Kişisel veri işleme süreçlerinin ve bu süreçlere ilişkin sistemlerin teknik ve organizasyonel özelliklere sahip yönetim sistemleri ile sürdürülmesi ve denetlenmesi,

 1. Denetim

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. Şirket’in iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta ve çalışanlara gerekli eğitimler verilmektedir.

5. Veri İhlalleri Yönetimi

Şirketimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde; bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel verinin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiği, ilgili kişiye ve KVK Kuruluna’ a bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kurul’un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

Unvan : Türkiye Derste

Mersis No : 0623152146700001

E-posta Adresi : info@trkiye-derste-2023.local

Sık Sorulan Sorular

 • 2009’dan bu yana deneyim sahibi olduğu,
 • Özel dersten ve dershaneden daha ekonomik olduğu,
 • Türkiye’nin en iyi öğretmenleri ve eğitim koçlarıyla çalıştığı,
 • Her bir öğrenciye özel program tasarladığı,
 • Ders başarısının yanı sıra sosyal ve psikolojik alanda da başarıyı hedeflediği,
 • Yol ve yemek masraflarını sıfıra indirdiği,
 • Hava ve yol şartlarının elverişsizliği ile güvenlik kaygılarını geride bıraktığı,
 • Hafta içi her gün yapılan canlı yayınların yanı sıra, zengin soru bankası ve konu anlatım videolarına sahip olduğu,
 • Öğrencileri yıl boyu 2 bine yakın soru gönderebildiği,
 • ve daha birçok özelliğe sahip olduğu için
  Türkiye Derste!
 • Hafta içi her gün yapılan, sonradan tekrar izlenebilen CANLI DERSLER,
 • Dinamik öğrenme modeline uygun olarak oluşturulmuş, kazanım bazlı KONU ANLATIM VİDEOLARI,
 • Video çözümlü SORU BANKALARI,
 • Türkiye Geneli DENEME SINAVLARI,
 • Öğretmene soru gönderme özelliği ile ÇÖZDÜRGEÇ,
 • Uzman PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK,
 • Yıl boyunca düzenli ve sürekli olarak yapılan EĞİTİM KOÇLUĞU,
 • Yaşanılan her sorunda öğrencilerin yanında olan TEKNİK DESTEK,
 • Öğrenci dostu ve kullanım kolaylığı sağlayan ÖĞRENCİ PANELİ,
  ve daha birçok özelliği ile Türkiye Derste, beklediğinizden çok daha fazlasını sunuyor.

Sürecin başında yapılan İhtiyaç Analizi tam da bu sorunun cevabını bulmaya yönelik tasarlandı.

Elbette her sistem her bireye uygundur diyemeyiz. Ancak binlerce öğrencinin hayalindeki başarıyı elde etmesine yardımcı olan Türkiye Derste sistemini, ancak ihtiyaç analizi ile daha iyi tanıyabilir ve size uygun olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Türkiye Derste’yi benzerlerinden ayıran özelliklerinin başında, her öğrenciye ayrı bir program tasarlıyor olması geliyor. Bize göre eğitim bir ürün değil, bir süreçtir ve her bireyin ayrı içeriğe ihtiyacı vardır.

Öğrencimize yalnızca ihtiyacı olanı vermek ve sizleri gereksiz masraflardan korumak adına, programlarımızın ücretleri ihtiyaç analizi aşamasının sonunda belirlenir.

Eğitimin bir ürün olmadığının bilincinde olan Türkiye Derste platformu, reklam çalışmalarını bilinirlikle sınırlı tutar ve büyümesini, veli ve öğrencilerinin referanslarına bağlı olarak gerçekleştirir.

Geçtiğimiz yılın da en çok tavsiye edilen online eğitim platformu olan Türkiye Derste, sizlerin güveniyle yoluna güven ve kararlılıkla devam ediyor.

Türkiye’nin ilk online öğretim platformu olma özelliğiyle gurur duyan Türkiye Derste platformu, 2009’dan bu yana  gelişerek, yüz binlerce insanın yaşamına dokunmaya ve onlara değer katmaya devam ediyor.

İletişim Bilgileri

Bizi Takip Edin

2009’dan bu yana eğitim yazılım teknolojileri geliştiren ve Türkiye’nin İlk Online Eğitim Platformu olarak öğrenci ve velilerimize nitelikli eğitim, yönlendirme ve içerik hizmetlerini sunmaktan gurur duyuyoruz.

Türkiye Derste © 2024 Her Hakkı Saklıdır.

Eğitim Öğretim Birimi Sizi Bekliyor!

Türkiye Derste, online eğitimde öncü bir kuruluştur ve öğrencilere en iyi eğitimi sunmak için dinamik ve uzman bir kadroya sahiptir. Siz de bu başarı hikayesine katılmak, öğrencilere rehberlik etmek ve onların başarılarına katkıda bulunmak ister misiniz? İşte açık olan öğretmen pozisyonumuz:

Öğretmen (Tüm Branşlarda)

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Öğretmenlik alanında deneyime sahip,
 • Dinamik, yenilikçi ve öğrenci odaklı bir yaklaşıma sahip,
 • İletişim becerileri kuvvetli,
 • Öğrencilere etkili bir şekilde konu anlatma ve motive etme yeteneğine sahip,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
 • Tercihen master veya doktora sahibi.

İş Tanımı:

 • Online platformumuz üzerinden öğrencilere dersler vermek,
 • Ders içeriklerini hazırlamak ve güncel tutmak,
 • Öğrenci performanslarını takip etmek ve geribildirim sağlamak,
 • Eğitim sürecini iyileştirmek için önerilerde bulunmak.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste olarak, her öğrencinin potansiyeline ulaşmasına yardımcı olacak nitelikli ve motive edici öğretmenler arıyoruz. Sizin de bu heyecan verici yolculuğa katılmanız için başvurunuzu bekliyoruz.

Başvuru Formu

Eğitim Koçluğu Birimi Sizi Bekliyor!

Türkiye Derste, dinamik ve motivasyonlu bir eğitim koçunu ekibimize katmak için arayış içindedir. Eğitim koçumuz, öğrencilere rehberlik edecek, onları destekleyecek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bir lider olmalıdır. Eğitim koçumuz, öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için etkili iletişim becerilerine sahip olmalı ve onlara yol göstererek başarılarına ortak olmalıdır.

İş Tanımı:

 • Öğrencilerle bire bir görüşmeler düzenleyerek onların ihtiyaçlarını anlamak ve hedeflerine ulaşmaları için planlar oluşturmak.
 • Akademik performanslarını ve kişisel gelişimlerini takip etmek, düzenli geribildirimlerle destek sağlamak.
 • Eğitim programları ve kaynaklar konusunda öğrencilere rehberlik etmek.
 • Motivasyonu artırmak ve öğrencilerin sorunlarına çözümler üretmek.
 • İletişim becerilerini geliştirmek ve grup içi etkileşimleri desteklemek.

Aranan Nitelikler:

 • Eğitim, rehberlik, psikoloji veya benzeri alanlarda lisans veya yüksek lisans derecesine sahip.
 • Eğitim koçluğu konusunda deneyimli ve öğrencilere mentorluk yapma yeteneğine sahip.
 • İletişim becerileri kuvvetli ve empati yeteneği gelişmiş.
 • Ekip çalışmasına yatkın ve motivasyonu yüksek.
 • Yeniliklere açık ve öğrenmeye istekli.
 • Tercihen master veya doktora sahibi.

Başvuru:

Kurumumuzda başarıyla görev alacak bir eğitim koçu arıyoruz. Siz de bu heyecan verici yolculuğa katılmak için başvurunuzu gönderin ve öğrencilerin hayatlarına olumlu bir etki yapma şansını yakalayın!

Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Başvuru Formu

EĞİTSEL DİJİTAL İÇERİK OLUŞTURMA ELEMANLARI ARANIYOR!

Türkiye Derste, öğrenmeyi modern ve etkili bir deneyim haline getirmeyi hedefleyen dinamik bir online eğitim kurumu olarak büyümeye devam ediyor. Takımımıza katılacak Eğitsel Dijital İçerikler Oluşturma Elemanları arıyoruz. Bu pozisyon, yaratıcı ve etkileşimli dijital öğrenme içerikleri geliştirme konusunda yetenekli profesyonelleri içermektedir.

İş Tanımı:

 • Eğitim materyalleri ve içerik planları oluşturmak.
 • İnteraktif, çoklu ortam içeren dijital eğitim içerikleri tasarlamak ve geliştirmek.
 • Öğrenme hedeflerine uygun olarak ders planları oluşturmak ve içerikleri şekillendirmek.
 • Eğitim materyallerini düzenlemek, revize etmek ve güncellemek.
 • Multimedia, grafikler ve diğer medya öğelerini entegre ederek etkileyici eğitim içerikleri oluşturmak.
 • Eğitim teknolojileri ve öğrenme yönetim sistemleri konusundaki gelişmeleri takip etmek.

Aranan Nitelikler:

 • Eğitim, eğitim teknolojileri, çoklu ortam tasarımı veya benzeri alanlarda en az lisans veya yüksek lisans/doktora derecesine sahip.
 • Eğitim içerikleri oluşturma konusunda deneyimli.
 • Eğitim tasarımı araçlarına hakim.
 • Eğitim teknolojileri ve öğrenme yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibi.
 • Yaratıcı düşünme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş.
 • İletişim ve işbirliği becerileri kuvvetli.
 • Yeniliklere açık ve sürekli öğrenmeye istekli.

Başvuru:

Türkiye Derste ailesine katılın ve dijital öğrenme alanında yenilikçi projelerde yer alarak öğrencilerin eğitim deneyimine katkıda bulunun!

Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Başvuru Formu

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANLARI ARANIYOR!

Türkiye Derste, yenilikçi ve etkileşimli online eğitim çözümleri sunan bir kurum olarak, büyüyen ekibimize katılmak üzere yazılım geliştirme uzmanları aramaktayız. Eğitim teknolojileri alanında kariyer yapmak ve öğrenmeyi daha erişilebilir kılmak isteyen yetenekli yazılım geliştiricilerini bekliyoruz.

İş Tanımı:

 • Eğitim içerikleri için interaktif ve kullanıcı dostu yazılımlar geliştirmek.
 • Mevcut eğitim platformlarını sürekli olarak güncelleyip iyileştirmek.
 • Çeşitli öğrenim yönetim sistemleri ve öğrenci takip araçları tasarlamak.
 • Ekip içinde işbirliği yaparak projelerde sorumluluk almak.

Aranan Nitelikler:

 • Lisans derecesi, tercihen bilgisayar mühendisliği veya ilgili bir alanda.
 • Web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 2 yıl deneyim.
 • PHP, JavaScript, HTML, CSS gibi web teknolojilerine hakimiyet.
 • NoSQL ve benzeri veritabanı yönetimi konusunda deneyim.
 • MVC mimarisi ve modern geliştirme araçlarına aşina.
 • Problem çözme becerileri gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste, sadece eğitimde değil, aynı zamanda teknolojide de fark yaratmaya hazır bir ekibe sahiptir. Sizin de bu ekibin bir parçası olmak ve e-öğretim dünyasına katkı sağlamak için başvurunuzu bekliyoruz!

Başvuru Formu

TEKNİK DESTEK ELEMANLARI ARANIYOR!

Türkiye Derste, öğrencilere en iyi eğitim deneyimini sunabilmek için teknik sorunları çözecek Teknik Destek Elemanları aramaktadır. Şirketimizin büyüyen ekibine katılarak, öğrencilerin online eğitim süreçlerini sorunsuz bir şekilde geçirmelerine yardımcı olacak bir profesyonel arıyoruz.

İş Tanımı:

 • Öğrencilerin teknik sorunlarını telefon, e-posta ve canlı destek aracılığıyla etkili bir şekilde çözmek.
 • Eğitim platformu, video konferans araçları ve diğer teknik altyapılar konusunda öğrencilere rehberlik etmek.
 • Teknik sorunları belirleyip belgelendirmek, gerektiğinde ilgili birimlere iletmek.
 • Online eğitim platformu üzerinde kullanıcı dostu deneyimi geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmak.
 • Teknik destek süreçlerini belirlemek ve sürekli iyileştirme için öneriler sunmak.

Aranan Nitelikler:

 • Bilgisayar bilimi, bilişim teknolojileri veya benzeri bir alanda lisans veya yüksek lisans derecesine sahip.
 • Teknik destek konusunda  deneyim.
 • İyi iletişim becerilerine sahip, sabırlı ve çözüm odaklı.
 • Temel bilgisayar donanımı ve yazılım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip.
 • Online eğitim platformlarına hakim veya hızlı bir şekilde öğrenebilecek düzeyde teknik yeteneklere sahip.
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Siz de Türkiye Derste ailesine katılarak, öğrencilerin eğitim süreçlerini teknik sorunlar olmaksızın tamamlamalarına katkı sağlamak istiyorsanız, başvurunuzu bekliyoruz!

Başvuru Formu

EĞİTİM DANIŞMANLARI ARANIYOR

Türkiye Derste, öğrencilere çağdaş ve etkili bir öğrenme deneyimi sunan öncü bir online eğitim kurumudur. Sektördeki deneyimimiz ve uzman kadromuzla öğrencilere kaliteli eğitim imkanları sunuyor, onların potansiyellerini keşfetmelerine ve başarılarına katkı sağlıyoruz. Büyüyen ekibimizle birlikte, öğrencilere rehberlik edecek ve onları eğitim hedeflerine ulaştırmak için Eğitim Danışmanları arıyoruz.

İş Tanımı:

 • Online eğitim programlarımız hakkında potansiyel öğrencilere bilgi vermek ve onlara rehberlik etmek.
 • Öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara en uygun programları önerebilmek.
 • Öğrenci başvurularını takip etmek ve kayıt süreçlerini yönetmek.
 • İletişim becerileri yüksek, samimi ve güvenilir bir ilişki kurarak öğrenci memnuniyetini sağlamak.
 • Satış hedeflerine ulaşmak için etkili stratejiler geliştirmek ve uygulamak.

Aranan Nitelikler:

 • En az lise mezunu, tercihen üniversite mezunu.
 • İyi derecede iletişim becerisine sahip, ikna kabiliyeti yüksek.
 • Ekip çalışmasına yatkın, pozitif ve enerjik.
 • Satış ve müşteri ilişkileri konusunda deneyimli.
 • Online eğitim alanında bilgi sahibi veya bu konuda öğrenmeye açık.
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste ailesi olarak, eğitime olan tutkumuzu paylaşacak ve öğrencilerimizin başarılarına katkıda bulunacak Eğitim Danışmanları arıyoruz. Siz de bu heyecan verici yolculuğa katılmak için başvurunuzu gönderin!

Başvuru Formu

SOSYAL MEDYA ELEMANLARI ARANIYOR!

Türkiye Derste, dinamik bir online eğitim kurumu olarak, sosyal medya alanında yetenekli ve yaratıcı bireyleri ekibimize katmak istiyoruz. Sosyal medya elemanlarımız, eğitim sektöründeki yenilikleri takip ederek, markamızı geniş kitlelere tanıtmak ve etkileşimi artırmak için stratejik bir yaklaşım benimsemelidir. Ekip ruhuyla çalışabilen, yaratıcı içerikler üretebilen ve sosyal medya platformlarını etkili bir şekilde yönetebilen takım arkadaşları arıyoruz.

İş Tanımı:

 • Sosyal medya stratejileri geliştirmek ve uygulamak.
 • Farklı platformlarda marka bilinirliğini artırmak için içerik üretmek ve paylaşmak.
 • Hedef kitle analizi yaparak, kampanya ve etkinlikler düzenlemek.
 • Sosyal medya hesaplarını güncel tutmak ve takipçi etkileşimini artırmak.
 • Rakip analizi yaparak sektördeki trendleri takip etmek.
 • Sosyal medya reklam kampanyalarını yönetmek ve optimize etmek.

Aranan Nitelikler:

 • Sosyal medya yönetimi konusunda en az 2 yıl deneyim.
 • İletişim becerileri yüksek ve yaratıcı düşünce yapısına sahip.
 • Grafik tasarım programlarına hakim (Photoshop, Canva vb.).
 • Takım çalışmasına yatkın ve proaktif.
 • Eğitim sektörüne ilgi duyan ve bu alanda bilgi sahibi.
 • Sosyal medya analitik araçlarını kullanabilme yeteneği.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste, sosyal medyada bir adım önde olmak ve eğitimi daha geniş kitlelere taşımak için sizinle birlikte çalışmayı bekliyor!

Başvuru Formu

Eğitim Öğretim Birimi Sizi Bekliyor!

Türkiye Derste ailesi olarak, ekibimize dinamizmi ve profesyonelliği bir arada sunacak Yönetim Destek Elemanı arıyoruz. Siz de bu enerjik ekibin bir parçası olmak ve online eğitimde fark yaratmak istiyorsanız, başvurularınızı bekliyoruz.

Yönetim Destek Elemanı

Aranan Nitelikler:

 • En az lise mezunu.
 • Başvurduğu pozisyonda deneyimli.
 • Başvurduğu alana ilişkin teknolojilere hakim.
 • İletişim becerileri kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın.
 • Planlama ve organizasyon yetenekleri gelişmiş.
 • Çözüm odaklı, hızlı öğrenen ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen.

İş Tanımı:

 • Aşağıdaki alanların birinde yeterlilik sahibi olmak:
  • İnsan Kaynakları Yardımcı Elemanı
  • Yönetici Sekreteri
  • Resepsiyon Görevlisi
  • Müstahdem
  • Diğer Alanlar

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste, eğitimde öncü bir kurum olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Siz de bu hedefe katkı sağlamak ve bir ailenin bir parçası olmak için başvurunuzu gönderin!

Başvuru Formu

Çağrı Merkezi Elemanı Aranıyor!

Türkiye Derste olarak, dinamik ve enerjik bir ekip arkadaşını daha aramıza katmak için işe alım sürecine başlıyoruz. Eğitim sektöründeki lider konumumuzu daha da güçlendirmek üzere müşteri odaklı bir Çağrı Merkezi Elemanı arıyoruz.

İş Tanımı:

 • Telefon, e-posta ve canlı sohbet yoluyla gelen müşteri sorularını yanıtlamak ve çözümler üretmek.
 • Eğitim programlarımız hakkında bilgi vermek ve potansiyel öğrencilere rehberlik yapmak.
 • Müşteri memnuniyetini artırmak için etkili iletişim ve problem çözme becerilerini kullanmak.
 • Gelen çağrıları kayıt altına almak ve takip etmek.
 • Eğitim materyalleri, öğrenci kayıtları ve diğer konularda güncel bilgi sahibi olmak.

Aranan Nitelikler:

 • En az lise mezunu.
 • Çağrı merkezi deneyimi olan veya hızla öğrenebilecek yetenekte.
 • İletişim becerileri kuvvetli, sabırlı ve müşteri odaklı.
 • Takım çalışmasına yatkın ve hızlı öğrenme kabiliyetine sahip.
 • Bilgisayar ve iletişim teknolojileri konusunda temel bilgiye sahip.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Siz de dinamik bir ekip içinde yer almak ve eğitim sektöründe kariyer yapmak istiyorsanız, Türkiye Derste ailesine katılmak için hemen başvurun!

Başvuru Formu

Halkla İlişkiler Temsilcileri Arıyoruz

Türkiye Derste olarak, büyüyen ekibimize katılacak dinamik ve iletişim becerileri yüksek Halkla İlişkiler Temsilcileri arıyoruz. Siz de eğitim dünyasına tutkulu bir katkı yapmak, öğrencilerimizle güçlü bağlar kurmak ve şirketimizin imajını güçlendirmek istiyorsanız, başvurularınızı bekliyoruz.

İş Tanımı:

 • Şirketimizi temsil ederek potansiyel müşterilerle etkili bir iletişim kurmak.
 • Halkla ilişkiler stratejilerini belirleyerek uygulamak ve marka bilinirliğini artırmak.
 • Sosyal medya ve diğer online platformlarda etkileşimi artırmak, kullanıcıların sorularına hızlı ve etkili yanıtlar vermek.
 • Etkinlik ve kampanya organizasyonlarına katılmak ve şirketin halkla ilişkilerini güçlendirmek.
 • Müşteri geri bildirimlerini toplamak ve şirket içi ekiplerle paylaşarak sürekli iyileştirmeye katkı sağlamak.
 • Şirketin sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

Aranan Nitelikler:

 • En az lisans düzeyinde eğitim almış, tercihen Halkla İlişkiler, İletişim veya benzeri alanlarda.
 • Halkla ilişkiler konusunda en az 2 yıl deneyime sahip.
 • İyi derecede yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip.
 • Sosyal medya ve diğer online platformları etkili bir şekilde kullanabilen.
 • Takım çalışmasına yatkın, girişken ve problem çözme yeteneğine sahip.
 • Etkinlik ve organizasyon yönetimi konusunda deneyimli.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste ekibi olarak, sizin gibi yetenekli bir Halkla İlişkiler Temsilcisi ile tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Başvurunuzu göndererek bizimle birlikte eğitim dünyasında iz bırakma şansınızı yakalayın!

Başvuru Formu

Psikologlar Arıyoruz

Türkiye Derste, online eğitim alanında öncü bir kuruluş olarak, öğrencilerimizin psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla deneyimli psikologlar arıyor. Bu pozisyon, öğrencilerin akademik başarılarına destek olmanın yanı sıra, psikolojik sağlıklarını geliştirmelerine de yardımcı olmayı hedeflemektedir.

İş Tanımı:

 • Öğrencilerle bire bir görüşmeler düzenleyerek psikolojik ihtiyaçları anlamak ve çözümler üretmek.
 • Öğrencilere stres yönetimi, zaman yönetimi ve motivasyon konularında rehberlik yapmak.
 • Zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak, olumlu davranış değişiklikleri teşvik etmek.
 • Online platform üzerinden grup seansları düzenlemek ve öğrencilere psikolojik destek sunmak.
 • Gelişmiş takip ve değerlendirme yöntemleri kullanarak öğrencilerin psikolojik gelişimini izlemek.

Aranan Nitelikler:

 • Psikoloji alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip.
 • Eğitim veya danışmanlık konusunda deneyimli.
 • Online platformlarda etkili iletişim becerilerine sahip.
 • Gençlerle çalışmaya istekli, empati yeteneği gelişmiş.
 • Takım çalışmasına uygun, yenilikçi düşünebilen.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda psikolojik sağlıklarını da önemsiyor. Siz de bu anlamlı yolculukta yer alarak, genç bireylerin hayatlarına olumlu bir katkıda bulunmak istiyorsanız, başvurunuzu bekliyoruz!

Başvuru Formu

Orta/Üst Düzey Yönetici Misiniz?

Türkiye Derste, yenilikçi ve öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını benimseyen online eğitim kurumu olarak, ekibimize katılacak deneyimli üst düzey yöneticilerine kapılarını açıyor aramaktadır. Şirketimiz, eğitimde kaliteyi artırmayı ve öğrencilere en iyi eğitim deneyimini sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, liderlik yetenekleri kuvvetli, stratejik bir vizyonu olan ve eğitim sektöründeki yenilikleri takip eden üst düzey yöneticilerle işbirliği yapmak istiyoruz.

İş Tanımı:

 • Şirket stratejilerini belirleme ve uygulama konusunda liderlik yapmak.
 • Eğitim programlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinde rol almak.
 • Eğitim kalitesini artırmak ve öğrenci memnuniyetini sağlamak adına projeler yönetmek.
 • Pazar analizi yaparak rekabet avantajlarını değerlendirmek ve sektördeki fırsatları takip etmek.
 • Ekip yönetimi ve işbirliği içinde çalışarak şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlamak.
 • Stratejik iş ortaklıkları kurarak şirketin büyümesine katkı sağlamak.

Aranan Nitelikler:

 • Eğitim, işletme yönetimi veya benzeri alanlarda lisans veya yüksek lisans derecesine sahip.
 • Eğitim sektöründe en az 5 yıl üst düzey yöneticilik deneyimine sahip.
 • Stratejik planlama ve yürütme konusunda başarılı bir geçmişe sahip.
 • İyi bir ekip yönetimi ve liderlik becerisine sahip.
 • İletişim becerileri güçlü, analitik düşünce yapısına sahip.
 • Yeniliklere açık ve öğrenmeye istekli.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste ailesine katılarak, eğitimde çığır açan bir yaklaşımın parçası olma fırsatını yakalayın ve online eğitim sektöründeki lider konumumuza birlikte yürüyelim!

Başvuru Formu

Verified by MonsterInsights